- Pietro Ichino - https://www.pietroichino.it -

1971 – Con Giamba e Piero Taller – Copia

[1]